Купи оризови продукти B.yond
за минимум 3 лв.

Регистрирай сумата и номера на касовия бон тук.

Може да спечелиш 1 от 100 талона за 50 лв. за пазаруване във „Фантастико“

Регистрирай касов бон!

Регистрирай се!

Играта приключи на 15.10.2022 г.

Въведи кода, който ти изпратихме чрез SMS на посочения от теб мобилен номер.

ПОТВЪРДИ

OK

Как да участвам?

Купи оризови продукти за минимум 3 лв. от „Фантастико“ в периода 01.09. - 15.10.2022 г.

Регистрирай сумата на закупените продукти и номера на касовия бон ТУК.

Може да спечелиш 1 от 100 талона за 50 лв. за пазаруване във „Фантастико“.

И не забравяй! Пази касовия бон до получаване на наградата!

Награди

ТАЛОНИТЕ, които се раздават като награди в настоящата Игра, важат само и единствено за търговските обекти от търговска верига „Фантастико“, намиращи се на територията на Република България. Като при използването им ресто не се връща, в случай на закупуване на продукти на по-малка стойност от стойността на талона. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

Правила

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В ИГРАТА НА „B.yond” В ОБЕКТИТЕ НА ТЪРГОВСКА ВЕРИГА „ФАНТАСТИКО“

1. Организатор

1.1 Играта на „B.yond се организира и осъществява от „Фикосота Фууд” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. “Тракийска” № 10 ЕИК: 127590277 (наричано по-долу за краткост „Организатор“) със съдействието на рекламна агенция „Мейт адвъртайзинг“ ЕООД, вписано в Търговския регистър и РЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 203999626, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1816, ул."Коломан" № 6, Бизнес център “Интерленд”, ет. 2, ап. офис 2, email: office@mateadvertising.bg, в качеството ѝ на изпълнител и наричана по-долу за краткост „Изпълнител”. Организаторът е и администратор на личните данни, които се предоставят от участниците в хода на Играта.

1.2. Официалните правила („Правилата“) са публикувани на следната интернет страница: www.byond.bg. Правилата ще са достъпни на посочената интернет страница през целия период на Играта по начин, който позволява тяхното достъпване, съхраняване и възпроизвеждане.

1.3. Настоящите Правила са задължителни за всички участници в Играта. С участието си в Играта участниците се обвързват с Правилата и се съгласяват да ги спазват. Организаторът си запазва правото едностранно да допълва или изменя Правилата, като допълненията или измененията влизат в сила след публикуването им на www.byond.bg. Участниците поемат задължението да следят за актуалната версия на Правилата към момента на регистрацията си за участие в Играта.

1.4. Участието в Играта е обвързано с покупка.

1.5. Играта се организира с рекламна цел - за популяризиране търговските марки на Организатора – „B.yond”

2. Период и място на провеждане на Играта

2.1. Играта стартира, считано от 00:00 часа на 01.09.2022 г. и продължава до 23:59 часа на 15.10.2022 г.

2.2. Играта се провежда единствено в търговските обекти от мрежата на търговска верига „Фантастико“, находящи се на територията на Република България. Наградите могат да се получават само на територията на Република България.

3. Право на участие

3.1. В тази Игра право на участие има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст към датата на регистрацията си за участие в Играта, което пребивава на територията на Република България. В настоящата Играта не могат да участват лица, работещи за Организатора, Изпълнителя или за някое от дружествата, опериращи магазини от търговска верига „Фантастико“, а именно „Ван Холдинг” ООД, „Европа-ВН” ООД, „Винтерко-БГ” ООД и „Дар Г.Н.” ООД, както и съпрузи и техни роднини на такива лица, в това число деца, родители, братя или сестри.

4. Участващи продукти

4.1. В Играта участват всички продукти под търговска марка „B.yond“, а именно оризов чипс и оризов кейк.

4.2. Участващите в Играта продукти не са изрично обособени в отделна промоционална зона и върху тях няма изрично обозначение, че участват в Играта.

5. Начин за провеждане на Играта

5.1. За да участва в Играта, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

Стъпка 1 : Да закупи продукти с търговска марка „B.yond“ на обща стойност от най-малко 3,00 лв. (три лева) по време на периода на Играта от търговски обект на търговска верига „Фантастико“, находящ се на територията на Република България;

Стъпка 2 : (i) Да запази касовия бон за направената покупка;

(ii) Да посети сайта на Играта - www.byond.bg;

(iii) Да се регистрира, като попълни всички задължителни полета, а именно:

а) мобилен телефонен номер;

б) номер на касовия бон (може да се регистрира само касов бон, издаден в периода на Играта)

Важно! Касовият бон следва да се пази до получаване на наградата, като на него трябва да е изписано името на закупения продукт ( B.yond“ ), както и да е изпълнено изискването за минимална стойност закупените продукти с марката „B.yond“ от 3,00 лв.! Касовият бон трябва да е издаден от търговски обект от търговска верига „Фантастико“!;

г) потвърждение (чрез чек-бокс), че е навършил 18 години, съгласен е с Официалните правила на Играта, както и че е запознат с Политиката за поверителност.

С участието си в Играта, всеки участник потвърждава, че ако бъде изтеглен за печеливш, телефонният му номер (със заличаване на последните 3 цифри, пример: +359888123***), ще бъде публикуван на www.byond.bg.

5.2. Единният идентификатор на всеки участник в Играта е неговият телефонен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един телефонен номер. Всички регистрации, направени с един и същ телефонен номер, ще бъдат отнасяни към едно и също лице.

5.3. Регистрираните касови бонове подлежат на проверка за съответствие с изискванията на настоящите Правила. При констатирани несъответствия съответният касов бон се счита за невалиден.

6. Награди и теглене на печелившите

6.1. Наградите в Играта са:

ТАЛОН на стойност 50,00 лв. (петдесет лева) с ДДС със срок на валидност до 31.12.2022 г.

Общо, за целия период на Играта, ще бъдат раздадени 100 /сто/ броя ТАЛОНИ.

ТАЛОНИТЕ , които се раздават като награди в настоящата Игра, могат да бъдат използвани само по време на срока на валидност и единствено обектите от търговска верига „Фантастико“, находящи се на територията на Република България, като при използването им ресто не се връща, в случай на закупуване на продукти на по-малка стойност от стойността на талона. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Не се допуска и замяна на неизползван в посочения срок на валидност ТАЛОН.

6.2. За информация на участниците, наградите са на стойност под облагаемия праг по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

6.3. Теглене на печелившите:

6.3.1. Един участник има право да спечели една награда с един коректно регистриран касов бон за периода на Играта. Всеки последващ опит за участие в Играта с вече регистриран касов бон се счита за невалиден. За избягване на всякакво съмнение, един участник няма право да спечели повече от една награда в рамките на Играта, независимо от броя валидни регистрации, които е направил.

6.3.2. Касов бон, който отговаря на изискванията на настоящите Правила, може да бъде регистриран само един път и чрез само една регистрация. В случаите, когато на касовия бон не е изписано името на продукта, касовият бон се счита за невалиден . Не се допуска до участие и касов бон, който е издаден от търговски обект, различен от обектите, посочени по т.2.2 от настоящите Правила или е издаден извън периода на Играта.

6.3.3. ТЕГЛЕНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ : Печелившите участници ще бъдат изтеглени след края на играта чрез специално разработен за нуждите на Играта софтуер, който на случаен принцип ще определи 100 (сто) печеливши участници измежду всички регистрирани участници, спазили стъпките, описани в т.5.1. Тегленето ще се извърши еднократно на 24.10.2022 г.

ОБЯВЯВАНЕТО НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ се извършва на по-късна дата, спрямо датата на тегленето, съгласно посоченото в т.6.3.6 по-долу.

6.3.4. В тегленето участват всички участници, изпълнили успешно стъпките в т. 5.1 и които отговарят на условията на Играта. Печелившите участници ще бъдат известени чрез SMS съобщение на телефонния номер, предоставен от тях при регистрацията за участие. В SMS съобщението ще се съдържа телефонен номер на Изпълнителя, на който печелившите участници, чрез обаждане, в срок от 5 работни дни от получаването на SMS съобщението, ще трябва да посочат: имена, адрес и телефон за доставка на спечелената награда.

6.3.5. Освен печелившите участници, ще бъдат изтеглени и 30 (тридесет) резерви. В случай че спечелил участник не е изпълнил условието за потвърждение на наградата си, както е описано в т. 6.3.4.- в петдневен срок, или спечелил участник не е предоставил валиден и пълен адрес за получаване на наградата на територията на Република България, или участникът не е намерен на предоставения адрес, или спечелилият откаже наградата, или по каквато и да е друга причина участието на спечелил участник в Играта бъде прекратено, Изпълнителят ще се свърже по посочения в предходната точка начин с първия по ред резервен печеливш за съответната седмица, чиято регистрация отговаря на изискванията на настоящите Правила. Изтегленият резервен печеливш, в срок от 5 дни, считано от уведомяването му по посочения в т. 6.3.4. начин, трябва да изпрати на Изпълнителя необходимите данни за доставка на спечелената награда: имена, адрес и телефон за връзка.

6.3.6. ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ : обявяването на печелившите се извършвадо 24 часа от тегленето по реда на т. 6.3.3 по-горе. Печелившите се обявяват на интернет страницата на Играта: www.byond.bg. Обявяването става чрез публикуване на изтеглените за печеливши телефонни номера на участниците със заличаване на последните 3 цифри от тях с цел сигурност (пример: +359887 123***).

6.3.7. Наградите ще бъдат доставени с куриер, за сметка на Изпълнителя, до всеки печеливш участник, в срок до 20 работни дни след предоставяне на необходимата информация, по реда на т. 6.3.4 по-горе. Служителите на куриерската компания ще посетят адреса на печелившия участник само веднъж. В случай че участникът не присъства на адреса и служителят на куриерската компания не може да предаде наградата, то куриерите ще съхраняват в срок от 10 работни дни наградата в най-близкия им офис, откъдето печелившият участник трябва да я получи лично. Ако в срок от 10 работни дни печелившият участник не посети офиса на куриерската компания, за да си вземе наградата, същият губи право да получи наградата.

6.3.8. Наградите се получават само от лицето, изтеглено за печеливш или от надлежно упълномощено от него, с нотариално заверено пълномощно, друго лице. Наградите се получават само срещу представяне на касовия бон, с който участникът е спечелил наградата . Касовите бонове няма да бъдат събирани.

7. Ограничения на отговорността. Дисквалификация на участник

7.1. Организаторът и Изпълнителят не гарантират, че достъпът до интернет страницата на Играта www.byond.bg и възможността за регистрация за участие в Играта ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки. Организаторът и Изпълнителят не носят отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Играта.

7.2. Нито Организаторът, нито Изпълнителят носят отговорност за невъзможност за регистрация и участие в Играта поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол като: случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа (Интернет), услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора или Изпълнителя. Също така, Организаторът и Изпълнителят не носят отговорност за некоректни данни, предоставени от участниците, вкл. при предоставяне на данни на трети лица без правно основание.

7.3. Организаторът на Играта и Изпълнителят не носят отговорност за предявени претенции, свързани с правото на собственост върху печеливш касов бон, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с Играта.

7.4. Организаторът и Изпълнителят не носят отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват нормалната реализация на Играта или доставката на наградите.

7.5. Нито Организаторът, нито Изпълнителят носят отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на участник или негово имущество по време на, във връзка с или по повод участието му в настоящата Игра, които не са пряка и непосредствена последица от това участие, освен при умисъл или груба небрежност от страна на Организатора, съответно Изпълнителя.

7.6 . Нито Организаторът, нито Изпълнителят носят отговорност и не дължат обезщетение на лица, чийто касов бон е използван от друго лице, независимо дали лицето е дало или не съгласие за това.

7.7. Нито Организаторът, нито Изпълнителят са длъжни да водят кореспонденция с участници, които не са спечелили награда.

7.8. Всички срокове по настоящите Правила, отнасящи се до Организатора или Изпълнителя, са предвидени с информативна цел и в този смисъл не са задължителни. Неспазването им от Организатора или от Изпълнителя не е основание за ангажиране отговорността на тези лица.

7.9. Забранени са действия от страна на участници в Играта, с които се цели повишаване вероятността за спечелване на награда посредством използване на средства или методи, различни или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила, включително, но не само действия, които променят механизма за участие в Играта или увеличават шансовете за печалба на някой участник, извън описания механизъм в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът, съответно Изпълнителят си запазват правото да дисквалифицират съответния/ите участник/ици и да го/ги лиши от правото да получи/получат награда/и.

7.10. Участници, които нарушават по какъвто и да било начин Правилата на Играта, се дисквалифицират без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

8. Прекратяване на Играта

8.1 . Организаторът има неотменимото право едностранно да прекрати Играта по всяко време, в случай на материални злоупотреби, на нарушаване на Правилата или при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците. В тези случаи прекратяването на Играта се обявява на www.byond.bg, с което участието на лицата се прекратява автоматично.

9. Защита на личните данни

9.1. Организаторът на играта е администратор на личните данни, а Изпълнителят е обработващ личните данни, които се предоставят при участие в Играта. Дружествата, опериращи магазини от търговска верига „Фантастико“, не събират и не обработват лични данни на участниците в Играта.

9.2. С поставянето на „тикче“ в чек-бокса, че е запознат с Политиката за поверителност от съответния участник в Игра, се счита, че същият е информиран как личните му данни ще бъдат събирани, обработвани, използвани, съхранявани и унищожавани от Организатора и Изпълнителя за целите на играта, както и в случай че бъде изтеглен като печеливш, телефонният му номер (със заличаване на последните 3 цифри, пример: +359888123***) ще бъде публикуван на www.byond.bg, в анонимизирана форма. Анонимизацията на данните води до невъзможност за идентифициране на субекта и в този смисъл, същите съгласно действащото законодателство не се считат за лични данни.

9.3. Личните данни, предоставени от участниците, се събират, обработват, използват, съхраняват и унищожават както лично от Организатора, така и от името на Организатора чрез Изпълнителя, съгласно писмените инструкции на Организатора. Всички данни са защитени чрез подписване на писмено споразумение с Изпълнителя за защита на личните данни с конкретни технически и организационни мерки.

9.4. Организаторът и Изпълнителят се задължават да спазват разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защита на личните данни, на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и съответните си вътрешни правила и политики в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, както и да използват предоставените от участниците лични данни само за целите, посочени в настоящите Правила.

9.5. Целите за събирането, обработването, използване и съхраняването на личните данни са определи в Политиката за поверителност за конкретната Игра и предоставени на участниците при регистрация.

9.6. Повече информация относно вида на личните данни, които Организаторът събира, обработва, използва и съхранява за участниците, целите, основанията, начините им на обработване, случаите, в които е възможно споделяне на личните данни с трети страни, както и правата на участниците по отношение на обработването на личните им данни, участниците могат да получат като се запознаят с Политика за поверителност, публикувана на www.byond.bg.

9.7. В случай на възникнали въпроси относно събирането, обработването, използването, съхраняването, унищожаването и оттеглянето на съгласие за обработване на личните им данни, участниците могат да се обърнат към длъжностното лице по защита на личните данни на Организатора чрез следните координати: dpo@ficosota.com.

9.8. Участниците също така имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, www.cpdp.bg или на електронна поща: kzld@cpdp.bg.

10. Разни

10.1. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в Играта или между Изпълнителя и участниците в Играта, се разрешават по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, страните имат право да отнесат спора до съответните компетентни органи.

10.2. В рекламните материали за Играта Организаторът информира лицата относно местата, на които те могат да се запознаят с пълните правила за участие в Играта. С участието си в Играта участниците се обвързват с гореописаните Правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете, посочени в тях.

Печеливши

Печелившите участници ще бъдат изтеглени след края на играта.
За повече инфо виж Общите условия.

Списък на спечелилите талон за пазаруване във „Фантастико“.

И не забравяй! Пази касовия бон до получаване на наградата!